1. നിർഝരിണി

    1. നാ.
    2. (ശക്തിയായി കുത്തിയൊഴുകുന്ന) ആറ്, അരുവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക