1. നിർണയനം

    1. നാ.
    2. തീർച്ചപ്പെടുത്തൽ, നിർണയിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക