1. നിർണയപാദം

    1. നാ. നിയമ.
    2. വ്യവഹാരത്തിൻറെ നാലാമത്തെയും ഒടുവിലത്തേയും ഘട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക