1. നിർണിക്ത

  1. വി.
  2. നിർണേജനം ചെയ്യപ്പെട്ട
  3. പാപപരിഹാരം ചെയ്ത
 2. നിർണിക്തി

  1. നാ.
  2. കഴുകൽ, അലക്ക്
  3. പാപപരിഹാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക