1. നിർണേതാവ്

    1. നാ.
    2. നിർണയിക്കുന്നവൻ
    3. ന്യായാധിപൻ, ജഡ്ജി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക