1. നിർദഗ്ധ

  1. വി.
  2. പൂർണമായി ദഹിച്ച
  3. എരിക്കപ്പെട്ട
  4. വേവാത്ത
 2. നിർദിഗ്ധ

  1. വി.
  2. കൊഴുത്ത
  3. പൂശിയ, പുരട്ടിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക