1. നിർദയ

    1. വി.
    2. ദയയില്ലാത്ത
    3. ശക്തമായ
    4. ആരിൽനിന്നും കാരുണ്യം ലഭിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക