1. നിർദയം

    1. അവ്യ.
    2. ദയയില്ലാതെ, ക്രൂരമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക