1. നിർദയത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. ക്രൂരത, കാരുണ്യമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക