1. നിർദര

  1. വി.
  2. ദയയില്ലാത്ത
  3. ലജ്ജയില്ലാത്ത
  4. ഗുഹയില്ലാത്ത
 2. നീർധാര

  1. നാ.
  2. മൂത്രവിസർജനം
  3. ജലധാര
  4. കാളയുടെ ലിംഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക