1. നിർദിഷ്ട

    1. വി.
    2. നിർദേശിക്കപ്പെട്ട
  2. നിർദുഷ്ട

    1. വി.
    2. ദുഷിച്ചതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക