1. നിർദേവ

    1. വി.
    2. ദേവന്മാരില്ലാത്ത
    3. ദേവവിഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത
    4. നിരീശ്വരവാദിയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക