1. നിർദ്വന്ദ്വ

    1. വി.
    2. അസൂയയില്ലാത്ത
    3. രണ്ടെന്ന ഭാവമില്ലാത്ത
    4. അന്യാശ്രയമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക