1. നിർദ്വന്ദ്വൻ

    1. നാ.
    2. ഈശ്വരൻ
    3. എതിരില്ലാത്തവൻ
    4. ആശ്രയിക്കാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക