1. നിർധാരണീയ

    1. വി.
    2. ധൈര്യമുള്ള
    3. നിർധാരണംചെയ്യപ്പെടേണ്ട
    4. സ്ഥിരമായിപ്രവർത്തിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക