1. നിർധാവനം

    1. നാ.
    2. കഴുകൽ
    3. ഓടിയൊളിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക