1. നിർനാശൻ

    1. നാ.
    2. നാശമില്ലാത്തവൻ, ഈശ്വരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക