1. നിർനാശ1

    1. വി.
    2. നാശമില്ലാത്ത
  2. നിർനാശ2

    1. നാ.
    2. നാശമില്ലാത്തവൾ, പരാശക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക