1. നിർനിമിത്ത

    1. വി.
    2. നിമിത്തമില്ലാത്ത
    3. ശകുനമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക