1. നിർനിമേഷം

    1. നാ.
    2. മത്സ്യം
    1. അവ്യ.
    2. കണ്ണടയ്ക്കാതെ, ഇമവെട്ടാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക