1. നിർനിരോധ

    1. വി.
    2. തടസ്സമില്ലാത്ത, തടസ്സപ്പെടുത്താത്ത, മുടക്കമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക