1. നിർബന്ധിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ശക്തമായ പ്രരണചെലുത്തുക
    3. ഒഴികഴിവുകൾ സ്വീകരിക്കാതെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക
    4. ചെയേ്ത ഒക്കൂ എന്നു ശാഠ്യംപിടിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക