1. നിർബാധം

  1. അവ്യ.
  2. ഉപദ്രവമില്ലാതെ, തടസ്സമില്ലാതെ
 2. നിർഭേദം1

  1. നാ.
  2. പിളർക്കൽ
  3. കീറൽ
  4. നദിയുടെയും മറ്റും വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ചാല്
 3. നിർഭേദം2

  1. അവ്യ.
  2. ഭേദമില്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക