1. നിർബുഷ, -സ

    1. വി.
    2. പതിരുകളഞ്ഞ
    3. ഉമികളഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക