1. നിർഭക്ത

    1. വി.
    2. തിന്നാത്ത, ആഹാരം കഴിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക