1. നിർഭരം

    1. അവ്യ.
    2. ഏറ്റവും
    3. തീവ്രമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക