1. നിർഭാഗ്യ

    1. വി.
    2. ഭാഗ്യമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക