1. നിർഭാഗ്യത

    1. നാ.
    2. ഭാഗ്യമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക