1. നിർഭാസം

    1. നാ.
    2. ശോഭ, പ്രകാശം
    3. പ്രത്യക്ഷമാകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക