1. നിർഭാസിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പ്രകാശിക്കുക
    3. പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക