1. നിർഭുഗ്ന

  1. വി.
  2. വശത്തേക്കു വളയ്ക്കപ്പെട്ട
  3. വികൃതമാക്കിയ
 2. നിർഭഗ്ന

  1. വി.
  2. ഒടിക്കപ്പെട്ട, തകർക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക