1. നിർഭൂതി

  1. നാ.
  2. തിരോധാനം
  3. ഇല്ലാതാകൽ
 2. നിർബാധ

  1. വി.
  2. ഉപദ്രവമില്ലാത്ത, തടസ്സമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക