1. നിർഭോഗ

  1. വി.
  2. ഭോഗങ്ങളിൽ താത്പര്യമില്ലാത്ത, വിരക്തിയുള്ള
 2. നിർഭീക

  1. വി.
  2. ഭയമില്ലാത്ത
  3. സാഹസികത്വമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക