1. നിർഭർത്സിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ശകാരിക്കുക
    3. ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക