1. നിർമഗ്ന

    1. വി.
    2. മുഴുകിയ, പൂർണമായും മുങ്ങിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക