1. നിർമത്സര

    1. വി.
    2. ഉദാസീനമായ
    3. മത്സരബുദ്ധിയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക