1. നിർമഥനം

    1. നാ.
    2. ഉടയ്ക്കൽ
    3. കടയൽ
    4. തേയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക