1. നിർമധ്യ

    1. നാ.
    2. പവിഴക്കൊടി
  2. നിർമഥ്യ

    1. വി.
    2. കടയത്തക്ക, കടയേണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക