1. നിർമമ

    1. വി.
    2. മമതയില്ലാത്ത
    3. സ്വാർഥതയില്ലാത്ത
    4. വിരക്തിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക