1. നിർമലോപലം

    1. നാ.
    2. സ്ഫടികക്കല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക