1. നിർമാണം1

  1. നാ.
  2. ഉണ്ടാക്കൽ
  3. രചന
  4. അളക്കൽ
 2. നിർമാണം2

  1. നാ.
  2. നഗ്നത
  3. അഭിമാനകരമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക