1. നിർമാല്യ

    1. വി.
    2. പരിശുദ്ധമായ
    3. തലേദിവസം ഉപയോഗിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക