1. നിർമുക്തി

  1. നാ.
  2. മോചനം, സ്വാതന്ത്യ്രം
 2. നിർമുക്ത

  1. വി.
  2. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട
  3. മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക