1. നിർമൂഢൻ

  1. നാ.
  2. തീരെ അറിവില്ലാത്തവൻ
 2. നർമടൻ

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻ
 3. നർമഠൻ

  1. നാ.
  2. നേരമ്പോക്കുകാരൻ
  3. സരസമായി സംഭാഷണംചെയ്യുന്നവൻ, വിടൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക