1. നിർമൂലം

  1. അവ്യ.
  2. കാരണം കൂടാതെ
  3. നിശ്ശേഷം
 2. നിർമലം

  1. നാ.
  2. കളങ്കമില്ലാത്തത്
  3. ദേവനുനിവേദിച്ചതിൻറെ അവശിഷ്ടം
  4. തെളിഞ്ഞത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക