1. നിർമൂലനാശം

    1. നാ.
    2. ചുവടോടെനശിപ്പിക്കൽ, സമ്പൂർണനാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക