1. നിർമൃഷ്ട

    1. വി.
    2. നല്ലതുപോലെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക