1. നിർലക്ഷണ

    1. വി.
    2. തിരിച്ചറിയത്തക്ക അടയാളങ്ങളില്ലാത്ത
    3. ലക്ഷണംകെട്ട, ഭംഗിയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക