1. നിർലജ്ജം

    1. അവ്യ.
    2. നാണമില്ലാതെ, മടികൂടാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക