1. നിർലിംഗ

    1. വി.
    2. പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാൻതക്ക അടയാളങ്ങളില്ലാത്ത
    3. ലിംഗഭേദം കൽപിക്കാനാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക